Kvalita a certifikace

Kvalita ISMM je postavena na základních principech TQM (Total Quality Management), jejichž cílem je zavést a udržovat prostředí, ve kterém ISMM neustále zlepšuje svou schopnost poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby pro zákazníky. Profesionálně, otevřeně a dlouhodobě spolupracujeme s dodavateli a externími subjekty, abychom zvládli všechny výzvy kladené zákazníkem. Ke splnění všech požadavků a potřeb zákazníka a pro zlepšování kvality výrobků a služeb zapojujeme do řešení a zlepšování kvality také všechny zaměstnance.

Náš proces řízení kvality

01

Certifikace ISO

Systém kvality je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2016 – Výroba a zajištění výrobních kooperací v oblasti strojírenských produktů, udělen TÜV SÜD CZECH s.r.o. a je srovnatelný s certifikátem EN ISO 3834 (specifické požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů).

02

Normy, standardy

Běžně jsou využívány normy zákazníka, standardní evropské normy, české normy používané ve strojírenství při svařování, obrábění a používání materiálů (ČSN EN ISO 2768, 5817, ČSN EN 10025, 10029, 10051, 10219 a jiné).

03

Systémy, metody

V rámci ISMM máme nastaven vlastní systém LEAN Managementu pod názvem „PENALTA“ . ISMM dále používá základní metody a postupy při řízení – PDCA, diagram Ishikawa, brainstorming, 5Why, 5S, Action plan, 8D, popř. PPAP.

04

Audity

ISMM podléhá pravidelným auditům dle standardu ISO 9001 a také zákaznickým auditům. Využíváme rovněž interní audity k ověření funkčnosti procesů a dodavatelské audity k prokázání schopnosti dodávat materiály a služby do ISMM.

05

Metrologie, kontrola

Pro ověření splnění požadavků na výrobek a službu pro zákazníka jsou v přesně definovaných termínech, parametrech a objemech prováděny vstupní, mezioperační a výstupní kontroly s přesně definovaným záznamem výsledku kontroly/měření. Pro zavádění nové výroby jsou vytvářeny i protokoly kontrol prvních kusů. Jsou využívány nedestruktivní metody zkoušení, v případě požadavků zákazníka i destruktivní. Obecně je pro měření parametrů výrobků používána veliká škála měřících zařízení, od základních metrů, mikrometrů, dutinoměrů, přes čepy, kalibry, výškoměry, hloubkoměry, úhloměry aj. Pro nejpřesnější měření (3D měření) je využíváno 6-ti osé rameno firmy Hexagon s dosahem více jak 3,5 metru.

06

Smlouva o zajištění kvality

V případě potřeby či požadavku je s každým zákazníkem individuálně uzavřena „Smlouva o zajišťování kvality“, která je pak implementována v reálných výrobních podmínkách a její plnění je následně předmětem dodavatelských auditů našich zákazníků.

Smlouva o zajišťování kvality obsahuje obvykle tyto body:

 • Dodržení požadavků na konstrukci vyráběných dílů: dodávané díly musejí odpovídat výkresům, technickým specifikacím a obecným technickým předpisům, měřícím protokolům a interním technickým normám našich zákazníků.
 • Jazyk: všechny dokumenty (faktury, dodací listy, měřící protokoly atd.) jsou vedeny vždy ve sjednaném jazyce (angličtina, němčina).
 • Skladování materiálů: materiály jsou označeny a uloženy tak, aby se nemohly vyskytnout záměny při zpracování rozdílných materiálů.
 • Technologie svařování: všichni svářeči jsou certifikování dle ISO 9606-1, jsou používány jen dovolené a zákazníkem autorizované svařovací materiály.
 • Odborný personál pro zkoušky kvality: specifikace odpovídajícího vyškoleného personálu pro kontroly kvality.
 • Kontroly: kontroly jakosti jsou prováděny podle požadavků specifikovaných zákazníkem, zprávy o provedení kontroly jsou dokumentovány a archivovány odpovídajícím způsobem v dohodnutém jazyce po dobu 10 let a jsou objednavateli dány na požádání nebo automaticky s každou dodávkou k dispozici. Objednavateli je umožněno v prostorách dodavatele provádět jak inspekce kontrolních činností a záznamů, tak audit řízení kvality. Jsou prováděny a protokolovány tyto kontroly:
  1. vstupní kontrola a výstupní kontrola,
  2. kontrola prvního vzorku a kontrola prvního kusu, sériová (mezioperační) kontrola,
  3. destruktivní a nedestruktivní zkoušky spojových svarů (dle dohody),
  4. kontrola výrobních zařízení a přípravků před a po výrobě vč. jejich údržby.
 • Značení a zpětná dohledatelnost: pomocí vhodného značení na každém jednotlivém díle nebo na průvodních kartách je zajištěna zpětná dohledatelnost během celého výrobního procesu.
 • Kalibrace: měřící nástroje a přístroje určené pro kontroly kvality jsou kalibrovány v přiměřených intervalech.
 • Kvalitativní neshody a činnosti ke zlepšení kvality: pokud je identifikována chyba, jsou stanoveny důvody pro zdroj této chyby a jsou okamžitě určena vhodná opatření, která zabrání opakovanému výskytu této chyby.
 • Postup při reklamaci závad, balení a zabezpečení dopravy.

Chcete využít našich služeb?

Napište nám vaše požadavky přes kontaktní formulář, nebo se ozvěte přímo na business@ismm.cz

Chci vás kontaktovat